REGULAMIN WYBORÓW

Uchwałą nr 27 / ZFR z dnia 7 listopada 2018 r. Zarząd Fundacji REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji powołał w skład Komitetu Organizacyjnego Wyborów następujące osoby:

 • Grzegorza Ośko na funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • Michała Marczaka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • Szymona Kiełpińskiego, jako przedstawiciela Kapituły Fundacji REFFORM
 • Kamila Podogrockiego na stanowisko dyrektora ds. programowych
 • Macieja Chojnackiego na stanowisko dyrektora ds. artystycznych
 • Pawła Kciuka na stanowisko project managera
 • Arkadiusza Makarowicza  na stanowisko członka Komitetu Organizacyjnego

Do Sekretariatu Komitetu Organizacyjnego Wyborów powołano:

 • Przemysława Barskiego (tłumacz)
 • Bartka Osińskiego (przedstawiciel Grupy MFP)
 • Adama Mikuszewskiego (przedstawiciel środowiska Bears of Poland)

Na stanowisko rzecznika prasowego Komitetu Organizacyjnego:

 • Łukasza Siemieńca (Federacja Znaki Równości)

R E G U L A M I N
Multifetyszowych Wyborów
Mr Leather / Mr Rubber Poland 2019

§ 1

 • Celem Multifetyszowych Wyborów Mr Leather / Mr Rubber Poland 2019 (zwanych dalej Wyborami) jest:
  • popularyzacja fetyszu skórzanego i gumowego/lateksowego,
  • szerzenia tolerancji dla różnorodności seksualnej,
  • propagowania idei przyświecających ruchowi fetyszowemu w Polsce i na świecie,
  • aktywizacja i integracja społeczności fetyszowej w Polsce.
 • Wybory są adresowane do mężczyzn czynnie stosujących w swoim wizerunku oraz życiu seksualnym fetyszowy ubiór skórzany (leather) lub gumowy/lateksowy (rubber).
 • Organizatorem Wyborów jest Komitet Organizacyjny Wyborów Multifetyszowych w Polsce (zwany dalej Organizatorem) powołany przez Fundację REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji z siedzibą w Warszawie.
 • Wybory odbędą się w dniach 24–26 maja 2019 roku w Warszawie w:
  • LOCAL NA MOKOTOWIE , ul. Sandomierska 13, Warszawa (wejście od Rejtana)
  • ODESSA CLUB, ul. Kolejowa 8/10, 01-210 Warszawa

w ramach Warsaw Fetish Weekend 2019.

§ 2

 • Kandydatem do tytułu Mr Leather / Mr Rubber Poland 2019 musi być mężczyzna, który:
  • w dniu zgłaszania kandydatury ma ukończone osiemnaście lat,
  • posiada polskie obywatelstwo i posługuje się językiem polskim, przy czym nie jest wymagane, aby zamieszkiwał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w przypadku braku polskiego obywatelstwa posługuje się językiem polskim i może udokumentować legalny pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie minimum jednego roku przed dniem wyborów (tj. od 24 maja 2018 roku),
  • w swoim wizerunku oraz życiu seksualnym czynnie stosuje fetyszowy ubiór skórzany (leather) lub gumowy/lateksowy (rubber).
 • Podczas Wyborów kandydat musi zaprezentować się w ubraniu składającym się przynajmniej w 90% z elementów należących do fetyszu, który będzie reprezentował.

§ 3

 • Kandydaci zgłaszają się dobrowolnie, przesyłając do Organizatora za pośrednictwem strony internetowej Wyborów ( https://wybory.multifetish.pl/wp ) poprawnie wypełnione zgłoszenie.
 • Termin zgłaszania kandydatów upływa: 14.05.2019 roku.
 • Minimalna liczba kandydatów uczestniczących w Wyborach to 2 osoby. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń wybory nie odbędą się.

§ 4

 • W zgłoszeniu kandydaci wskazują:
  • jeden z dwóch fetyszy, który będą reprezentować podczas Wyborów, a tym samym
  • jeden z tytułów, o który będą rywalizować.
 • Rywalizacja i poszczególne konkurencje konkursowe są wspólne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od tego, który fetysz będą reprezentować.
 • Tytuł, który zostanie przyznany zwycięzcy Wyborów będzie uzależniony od fetyszu wskazanego przez niego w zgłoszeniu.

§ 5

 • Kandydat zobowiązany jest do przesłania co najmniej dwóch zdjęć:
  • jedno zdjęcie powinno przedstawiać twarz kandydata,
  • pozostałe zdjęcia powinny obejmować całą sylwetkę lub ujęcie od pasa w górę i przedstawiać kandydata w ubraniu zgodnym z fetyszem zadeklarowanym w zgłoszeniu, to znaczy skórzanym lub gumowym/lateksowym.
 • Przesłane zdjęcia nie mogą mieć charakteru pornograficznego ani prezentować nagości.
 • Przesyłając zdjęcia kandydat potwierdza, że jest ich prawnym właścicielem i Organizator może je umieścić w Internecie w formie listy kandydatów, a także na materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty, bannery w celu promowania imprezy przez media i podmioty, które objęły patronat nad imprezą lub w jakiejkolwiek formie współpracują przy jej organizacji.

§ 6

 • Kandydaci mogą prowadzić w mediach społecznościowych publiczną akcję autopromocyjną (kampania wyborcza) zachęcającą do głosowania na nich podczas Wyborów. Termin rozpoczęcia takiej akcji jest jednakowy dla wszystkich kandydatów i rozpoczyna się 17.05.2019 roku.
 • Materiały promocyjne przygotowane przez Organizatora zostaną udostępnione kandydatom w celu wykorzystania ich na potrzeby autopromocji.
 • Kandydat może udostępniać materiały promocyjne otrzymane od Organizatora jako ulotki, plakaty, bannery pod warunkiem, że nie zostaną w żaden sposób zmienione.

§ 7

 • Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia uczestnictwa w Wyborach jest jednocześnie zgodą na ewentualne wielokrotne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku danej osoby, utrwalonego przez Organizatora na zdjęciach i filmach przed Wyborami, podczas ich trwania oraz po ich zakończeniu, w celach związanych z promowaniem i organizacją Wyborów.
 • Wygrana w Wyborach oznacza automatyczną zgodę na wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku laureata przez Organizatora.

§ 8

 • Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Wyborach zostanie przesłana kandydatom przez Organizatora do 17.05.2019 ( godz.00.00) roku na adres kontaktowy podany w zgłoszeniu, bądź zostanie przekazana telefonicznie.
 • Po zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w Wyborach informacja o pretendentach do tytułu Mr Leather i/lub Mr Rubber Poland 2019 (odpowiednio do deklaracji zawartych w zgłoszeniach kandydatów) zostaną opublikowane na stronie internetowej Wyborów https://wybory.multifetish.pl/wp/ oraz na odpowiednich fanpage’ach w mediach społecznościowych

§ 9

 • Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Wyborach zobowiązują się do przybycia na własny koszt w dniach 24-26.05.2019 do Warszawy do miejsc wskazanych przez Organizatora i wzięcia czynnego udziału w Wyborach.
 • Przez czynny udział w Wyborach rozumie się:
  • podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi imprezy,
  • punktualne stawianie się na prośbę Organizatora w określonym czasie i w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania Wyborów,
  • rzetelne i zgodne z prawdą odpowiadanie na zadawane pytania,
  • przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

§ 10

 • Każdy kandydat ( wraz z jedną osobą towarzyszącą )  zakwalifikowany do udziału w Wyborach otrzyma darmowy bilet wstępu na całą imprezę związaną z Wyborami. Tym samym w dniach 24–26 maja 2019 roku będzie miał darmowy wstęp na imprezy towarzyszące Wyborom w ramach Warsaw Fetish Weekend 2019.

§ 11

 • Jury składa się z przedstawicieli polskiej i międzynarodowej społeczności fetyszowej oraz przedstawicieli sponsorów. Przewodniczącym Jury zostaje automatycznie ustępujący Mr. Rubber Poland.
 • Skład Jury ustala Organizator.
 • Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przez Organizatora na minimum 7 dni przed datą Wyborów.

§ 12

 • Głosowanie w Wyborach odbywa się dwutorowo:
  • głosowanie publiczności podczas Wyborów,
  • głosowanie Jury (indywidualne oceny Jurorów).
 • Każda osoba z publiczności obecna w klubie podczas Wyborów ma prawo oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.
 • Głosowanie publiczności odbywa się poprzez wrzucenie do urny z numerem Kandydata żetonu, otrzymanego przy wejściu do Klubu ODESSA w dniu 25.05.2019
 • Głosy publiczności zliczane są podczas przerwy po zakończeniu wszystkich konkurencji przez Komisję w składzie: Przewodniczący Jury , Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyborów oraz jedna osoba wybrana z publiczności ( wolontariusz ).
 • Procentowa liczba głosów oddanych przez publiczność na poszczególnych kandydatów jest przeliczana na punkty w stosunku 1:1 (np. zdobycie przez kandydata 26% głosów publiczności oznacza uzyskanie przez niego 26 głosów od publiczności).
 • Jurorzy oceniają kandydatów na specjalnych kartach na podstawie:
  • bezpośredniej rozmowy z każdym z kandydatów (termin i miejsce rozmowy zostanie podany w późniejszym czasie)
  • zadań wykonywanych przez kandydatów na scenie w dniu Wyborów.
 • W każdej konkurencji każdy z Jurorów ma do dyspozycji 100 punktów, które rozdziela pomiędzy wszystkich kandydatów. Głosowanie Jury jest tajne. Jurorzy nie mogą informować o liczbie punktów przyznanych przez siebie kandydatom w poszczególnych konkurencjach.
 • Punktację Jury stanowi suma punktów przyznanych kandydatowi przez wszystkich jurorów we wszystkich ocenianych konkurencjach.
 • Końcową punktację kandydata stanowi suma punktów uzyskanych przez niego w głosowaniu publiczności i głosowaniu Jury.

§ 13

 • Zwycięzcą Wyborów zostaje kandydat, który zdobędzie najwięcej punków. W przypadku takiej samej liczby punktów u dwóch lub więcej kandydatów decyduje zwycięstwo w głosowaniu Jury.

§ 14

 • Ogłoszenie wyników Wyborów następuje natychmiast po obliczeniu punktów wynikających z głosowania publiczności, podsumowaniu ocen Jurorów i ustaleniu końcowej punktacji wszystkich kandydatów.
 • Do wiadomości publicznej zostają podane: imię (pseudonim) zwycięzcy Wyborów oraz pierwszego V-ce Mistera.
 • Po ustaleniu końcowej punktacji zostaje spisany przez Przewodniczącego Jury Protokół Głosowania (Załącznik nr 1), w którym podaje się informację o liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów w głosowaniu publiczności oraz głosowaniu Jury.

§ 15

 • Zwycięzca Wyborów otrzymuje tytuł Mr Leather 2019 lub Mr Rubber Poland 2019, zgodnie z fetyszem zadeklarowanym w zgłoszeniu i reprezentowanym w trakcie Wyborów.
 • Zwycięzca Wyborów ma prawo używania tytułu o którym mowa w pkt. 1:
  • przez 1 rok od daty wyboru
  • lub do czasu wybrania zwycięzcy w kolejnych Wyborach.
 • Kadencja zwycięzcy i prawo używania tytułu, o którym mowa w pkt. 1 wygasa niezależnie od tego, który z dwóch tytułów zostanie przyznany w następnych Wyborach.
 • Zwycięzca Wyborów oraz pozostali Kandydaci otrzymują nagrody od sponsorów ( według umów jakie Organizator zawarł ze Sponsorami )

§ 16

 • Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie Wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • Nagrody związane z Wyborami są adresowane do zwycięzców i są niezbywalne na rzecz osób trzecich.
 • Kandydaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród.
 • Organizator nie pośredniczy w egzekwowaniu odbioru nagród od sponsorów, może jednak zażądać od zwycięzców rozliczenia otrzymanych nagród.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez zwycięzców.

§ 17

 • Zwycięzca Wyborów otrzymuje szarfę ze zdobytym tytułem, którą ma prawo nosić podczas fetyszowych imprez w czasie swojej kadencji.
 • Szarfa ma charakter przechodni. Zwycięzca Wyborów ma obowiązek zwrócić ją Organizatorowi najpóźniej w pierwszym dniu następnych Wyborów.
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia szarfy zwycięzca Wyborów jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wykonania nowej w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 

§ 18

Prawa i obowiązki — Zwycięzcy Wyborów

Zdobywa oficjalnego tytułu Mr. Rubber Poland lub Mr. Leather Poland, będzie miał następujące prawa i obowiązki:

 • Oficjalne reprezentowanie polskiej społeczności fetyszowej na wszystkich imprezach w Europie i na świecie przez całą swoją kadencję.
 • Aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi fetyszowemu w Polsce i na świecie.
 • Uczestnictwo w organizowanych przez Multifetish Poland spotkaniach ruchu fetyszowego w Polsce.
 • Aktywizację społeczności fetish w Polsce.
 • Prowadzenie swojego fanpage na portalu społecznościowym Facebook jeden wspólny.
 • Członkostwo w jury w kolejnych wyborach Leather / Mr. Rubber Poland
 • Zwycięzca wyborów ma prawo (po uzgodnieniu z Organizatorem) wspierać sponsorów wyborów poprzez zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby sponsorów, pod warunkiem, iż materiały te będą zawierać wizerunek Mistera z szarfą. Zwycięzca nie będzie z tego tytułu pobierał żadnych honorariów.
 • Zwycięzca ma prawo startu w wyborach International Mr. Leather lub Mr. International Rubber, Mr. Leather Europe lub Mr. Rubber Europe pod warunkiem reprezentowania Organizatora i pokryciu wszystkich kosztów z tym związanych (przelot, zakwaterowanie, opłaty uczestników) ze środków własnych lub pozyskanego przez siebie sponsora.

§ 19

W przypadku gdy zwycięzca Wyborów:

 • działa na szkodę Organizatora
 • okazuje i propaguje mowę nienawiści
 • rażąco narusza zasady, którymi rządzi się społeczność fetyszowa
 • popadnie w konflikt z prawem

Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania tytułu oraz żądania zwrotu nagród lub wpłaty ich równowartości na wskazane przez siebie cele charytatywne.

 • Odebranie tytułu następuje przez ogłoszenie tego faktu na stronie internetowej Wyborów oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na wskazanych Grupach.
 • W przypadku odebrania tytułu jego posiadacz jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu na koszt własny szarfy Organizatorowi Wyborów lub pod wskazany przez niego adres.
 • Odebrany tytuł automatycznie przechodzi w ręce V-ce Mistera.
 • Akceptacja przyjęcia tytułu przez następcę wyrażona jest przesłaniem do Organizatora Wyborów podpisanego stosownego oświadczenia.

§ 20

Organizator Wyborów zastrzega sobie prawo do doprecyzowania zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie Wyborów https://wybory.multifetish.pl/wp/

 ====== KONIEC REGULAMINU ======